Công văn 779/SGDDT-CTTT ngày 13/3/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch đến hết 29/3.