Công văn 357 của SGD&ĐT về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19