Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới