Kế hoạch y tế

Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá năm 2018

KẾ HOẠCH

Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018

Căn cứ luật phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội khóa XIH
kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013;
Quyết định số 3323/QĐ- BGDĐT ngày 13/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công văn số 2996/
BGDĐT – CTHSSV ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng
cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; kế hoạch số 245/KH-UBND
ngày 28/12/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng , kế hoạch số 02/KH-PGD&ĐT
ngày 10/01/2019 của Phongfg Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tác hại
thuốc lá năm 2019. Trường THCS Lương Yên xây dựng kế hoạch phòng, chống
tác hại thuốc lá năm 2019 của nhà trường với những nội dung như sau:
I.MỤC TIÊU

 1. Mục tiêu chung
 • Xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc” và tăng cường hoạt
  động thanh kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 • Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và phổ biến Luật phòng,
  chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà
  trường .
 1. Mục tiêu cụ thể
 • Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử
  dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy
  định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên
  quan.
 • Duy trì việc triển khai thực hiện mô hình “Môi trường không khói
  thuốc” trong nhà trường.
 • Phấn đấu không có cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh hút thuốc.
  II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
  1.Công tác tổ chức
 • Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá có dự phân công
  nhiệm vụ của từng thành viên;
 • Xây dưng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của nhà trường
  năm 2019.
 1. Công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
  tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS nhằm nâng cao nhận thức
  và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc tại nơi công cộng, kêu gọi sự ủng
  hộ hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc.
 • Cập nhật các văn bản, hoạt động của Bộ Y tế, các kế hoạch của Ban chỉ
  đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá quận và phường, định kỳ phát thanh trên
  hệ thống loa phát thanh của nhà trường.
 • Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà
  trường là những người gương mẫu không hút thuốc lá.
 • In và treo các pano, dán áp phích tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.
 • Tăng cường lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong
  các môn học và tiết HĐNGLL.
 • Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại phường tuyên
  truyền, vận động cha mẹ, người thân của học sinh gương mẫu không hút thuốc
  lá.
 1. Thực hiện các quy định cấm hút thuốc lá:
 • Nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học.
 • Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động
  năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy của nhà trường.
 • Thực hiện “Trường học không khói thuốc lá” với nội dung: Treo biển có
  chữ hoặc biểu tượng “Câm hút thuốc lá” theo quy định của Luật; thực hiện
  nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và tại các địa điểm có quy
  định cấm, …
 • Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại của thuốc
  lá và thuốc lá điện tử; chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc lá thành công.
 • Thực hiện nghiêm túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị
  và sử dụng thuốc lá với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá. Không
  nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản
  phẩm thuốc lá để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi
  giải trí, các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hội thảo khao học và các
  hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.
 • Nghiêm cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại nơi làm việc.
 • Học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường không được tham
  gia các hoạt động vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp
  luật.
 1. Công tác thi đua khen thưởng
 • Nhà trường đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong
  các tiêu chí để đánh giá thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
  Coi hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành
  vi vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường. Học sinh hút thuốc lá bị xử lý kỷ
  luật và xét hạnh kiểm yếu.
 • Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính với hành vi hút
  thuốc lá ở nơi công cộng và bán thuốc lá cho trẻ em được quy định tại Nghị định
  số 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính
  trong lĩnh vực y tế (Điều 16, Khoản 1).
 • Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích
  trong công tác công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, và xử lý nghiêm tập
  thể và cá nhân không thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc
  lá.
 1. Công tác kiểm tra:
 • Ban Giám hiệu chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc
  việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường
  (kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất).
 • Tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng bộ phận sau từng đợt kiểm tra để
  có những chỉ đạo kịp thời.
 • Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hút thuốc lá trong trường học.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Kiện toàn ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của nhà trường; xây
  dựng và triển khai kế hoạch hoạt động và nghiêm túc triển khai có hiệu quả.
 • Tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong
  trường học, thực hiện “trường học không thuốc lá”, “trường học xanh- sạch-
  đẹp- an toàn”.
 • Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể trong nhà
  trường, tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc.
 • Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện việc phòng, chống
  tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 • Định kỳ báo cáo Phòng GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Phòng Y tế Quận
  ( Báo cáo bằng văn bản và qua email trước ngày 30/11/2019; Người
  nhận: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng, email:
  hiennt71@gamil.com ; ĐT: 0922186868 )

Trên đây là kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019, Ban Giám
hiệu yêu cầu các cá nhân, tổ nhóm chuyên môn tập trung triển khai thực hiện đạt
hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

 • Phòng GD&ĐT; (Báo cáo)
 • BGH;(Chỉ đạo thực hiện)
 • TPT, Y tế; (thực hiện)
 • WebsiteTrường;
 • Lưu: VT.            

HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Phương Anh